top of page

תיק מפעל

safe4.jpg

בתעשייה קיים מגוון רחב של מפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים .לעיתים השימוש בחומרים מסוכנים עלול ליצור אירועי חירום

כגון: דליפה של חומרים, שפך, שריפה או פיצוץ.

במהלך אירוע חומרים מסוכנים קיימים תנאים של חוסר מידע, לחץ בזמן, פאניקה, התמודדות עם גורמי חוץ וכו'.

הפתרון הוא יצירת נוהל חירום הכולל סדר פעולות אוטומטי שיאפשר פעולה מסודרת של כל המעורבים בטיפול באירוע.

מהו תיק מפעל

תיק מפעל מהווה מסגרת של נתונים ופעולות המאפשרת הערכת מצב מקדמית ותכנון מראש של האירועים היכולים להתרחש במפעל ואופן הטיפול בהם ומהווה פלטפורמה לשיתוף פעולה עם הרשויות באירועי חירום.

לתיק מפעל 3 יעדים:
 • מניעה-זיהוי הסיכונים והקטנת ההסתברות להתרחשות אירוע.

 • טיפול באירוע-הפחתת הנזקים בנפש וברכוש למינימום האפשרי.

 • שיקום-החזרת המפעל לפעילות בזמן הקצר ביותר.

התיק מכיל בתוכו את הפרמטרים הבאים: נוהל הטיפול באירוע חירום, תיאור החומרים ומוקדי הסיכון, בעלי התפקידים וצוותי החירום במפעל, פירוט האמצעים לטיפול באירועי חירום, מפות המפעל ופרמטרים נוספים היכולים לעזור בטיפול באירוע חירום.

מי נדרש לתיק מפעל

תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג 1993 קובעות כי "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה (סעיף 4.א.).כלומר כל מפעל או ארגון המאחסן או משתמש בחומרים מסוכנים ומוגדר כמפעל מסוכן אמור להחזיק תיק מפעל.

סייפמי בע"מ תעניק פתרון מקיף להכנת תיק המפעל הנדרש ע"י הרשויות ובהתאם לפורמט הקבוע בחוק הכולל :

 • הכנת סדר פעולות לטיפול באירוע חירום המתאים למפעל (נוהל חירום)

 • זיהוי מוקדי הסיכון וגורמי הסיכון במפעל, וביצוע הערכת סיכונים מתאימה

 • פירוט מערך הגילוי וכיבוי האש, והאמצעים לטיפול באירוע אש.

 • תאור מערך כוח האדם והצוותים הקיימים במפעל לטיפול באירוע אש.

 • פירוט הציוד ואמצעי המיגון הקיימים במפעל לטיפול באירועי חירום.

 • פירוט אמצעי השינוע במפעל.

 • פירוט מערך האבטחה.

 • מערך הקשר במפעל.

bottom of page