top of page

הדרכות בטיחות

תפקידו של ממונה בטיחות

ממונה בטיחות הוא האיש שבכוחו להציל חיים ולהכתיב את הרגלי הבטיחות על פי תנאים משתנים. מדובר בתפקיד בפני עצמו או בהכשרה מחויבת החוק, מתוקף אחריותו כמעסיק עובדים מעל לכמות מסוימת.

האחריות על עובדים בכל מקום עבודה חלה על המעסיק, ולכן נוצרה מכוח המציאות מערכת אשר מאתרת סיכונים בשטחי עבודה ובסוגי עבודה שונים, מתאימה לאלו נהלים ואוכפת אותם בפועל, באמצעות ממונה על בטיחות. ברמה הארגונית, קיימות שלוש רמות לשמירה על הבטיחות: הראשונה היא ועדת בטיחות שתוקם מעל לכמות של 25 אנשים (למעט באתר בניה), לאחר מכן ימונה במידת הביקוש והצורך נאמן בטיחות. אם המקום מונה מעל ל- 100 אנשים או שהתקנים מורים על מינוי ממונה על בטיחות, המפקח האזורי לבטיחות יורה על מינויו בארגון.

מתי יכנס לתפקידו ממונה על הבטיחות?

המקומות בהם נדרש ממונה על בטיחות הם מקום עבודה בן 50 אנשים לפחות, אתר בנייה שבו מי שמבצע בניה ומעסיק מעל ל- 100 עובדים צריך להיות גם הממונה על הבטיחות, מי שמעסיק בחקלאות מעל 50 עובדים לפחות באופן סימולטני, בתאגידים שהם להתיישבות שיתופית שיש בהם 50 עובדים לכל הפחות ובאותה מידה גם במוסדות לימוד, מחקר, רפואה, נמלי תעופה וחברות תעופה, רשויות ועוד. בסמכותו של מפקח העבודה האזורי לקבוע את הצורך בממונה בטיחות בכל מקום כזה או אחר.

bottom of page