top of page

ליווי פרויקטים

בבנייה

72.jpg

ממונה הבטיחות שלנו מתמחה בליווי פרויקטים בבניה כ-10 שנים, תוך כדי שיפור הבטיחות במהלך הבניה, תוך כדי מתן הנחיות בטיחות בעבודה ופיקוח על קבלנים במהלך בניה

 
העבודה כוללת ליווי של היזם ויועציו השונים בכל הליך התכנון והקמת המבנה, במספר רב של תחומים ביניהם:
 • ביצוע סקר סיכונים במקום העבודה, ממנו ייגזרו נהלי הבטיחות.

 • איתור מפגעי בטיחות במקום העבודה ויידוע המעביד.

 • בניית תיק לניהול הבטיחות באתר.

 • בניית ויישום תכנית שנתית לניהול הבטיחות במקום העבודה.

 • וידוא כי תנאי הבטיחות במקום העבודה, במתקנים, בציוד וכיוצא באלו עונים על דרישות החוק. וידוא כי ההנהלה נוקטת בכל האמצעים הנדרשים כדי להפחית את הסיכונים במקום העבודה.

 • פיקוח וביקורת על תקינות ציוד המגן האישי של העובדים, כלי העבודה והתקני הבטיחות.

 • הדרכות לעובדים בענף הבנייה.

 • הדרכות לעובדים בגובה.

 • עדכון המעסיק וההנהלה על כל חריגה מהוראות הבטיחות על ידי העובדים.

 • וידוא קיום הוראות הבטיחות על ידי העובדים.

 • חקירת תאונות עבודה, העלאת הממצאים על הכתב והצעת פעולות וצעדים אשר ימנעו תאונות דומות.

 • וידוא תיקון ליקויי בטיחות ועדכון נהלים בהתאם.

 • עדכון והדרכת העובדים בנוגע לחקירת תאונות עבודה ומניעת תאונות חוזרות.

 • ועוד.

.ניתן להיעזר בממונה הבטיחות שלנו בכדי לרכוש ציוד מגן לעובדים בגובה

bottom of page