top of page

תוכנית בטיחות

כיבוי אש

Iron Working Tools

תקנות התכנון והבנייה בארץ מחייבות הכנה והגשה של תכנית מבנה מפורטת על מנת לקבל אישורים והיתרי בנייה. על פי תקנה 11 א' לחוק תכנון ובנייה יש להכין תכנית בטיחות אש לכל בניין המשמש למסחר, מגורים, תעשייה וכדומה. תכנית בטיחות אש כוללת תכנון מקיף של מערכות בטיחות אש ומלווה את המבנה לצורך  מתן אישורי בנייה, היתרים ורישיון עסקי על ידי ממונה הבטיחות שלנו

bottom of page