top of page

הדרכה לרענון

רישיון מלגזה

ERP16-20VF-Electric-Counterbalanced-Fork

מטרת הדרכה להקנות לאנשי האחזקה ידע וניסיון להתמודדות בגורמי סיכון רבים בתחום זה, החל משימוש בכלי יד חשמליים, עבודה בגובה, שימוש בחומרים, הרמת משאות ועוד…

נושאי הלימוד:
  • רענון בנושא חוקים ותקנות.

  • אחזקה וביקורת שגרתית ויומית.

  • מתן דגשים בבטיחות.

  • טעינה ופריקה נכונים.

  • סקירת תאונות מהעת האחרונה.

  • סוגי מלגזות – חידושים בתחום.

  • פורום פתוח – שאלות ותשובות בנושאי בטיחות בעגורנים.

  • תרגול מעשי (אופציונאלי בתוספת זמן)

משך הדרכה והתרגול בין 2 ל-4 שעות

bottom of page