top of page

הדרכה לעובדי

אחזקה ונקיון

Electrician

מטרת הדרכה להקנות לאנשי האחזקה ידע וניסיון להתמודדות בגורמי סיכון רבים בתחום זה, החל משימוש בכלי יד חשמליים, עבודה בגובה, שימוש בחומרים, הרמת משאות ועוד…

נושאי הלימוד:
  • ריענון מושגי יסוד בבטיחות.

  • מניעת תאונות עבודה.

  • שימוש בכלי עבודה חשמליים ומניעת התחשמלות מיגון מכונות ו"אדם כשיר"

  • הרמה נכונה ומניעת נזקים ארגונומיים.

  • דגשים לביצוע עבודה בגובה

  • שימוש בחומרים מסוכנים.

  • שימוש בציוד מגן אישי.

  • מניעת נזקי שמיעה ומחלות מקצוע.

ועוד נושאים בהתאם לבקשת הלקוח ולאופי הפעילות משך הדרכה והתרגול בין 2 ל-4 שעות ואף יותר, בהתאם למאפייני העבודה וצרכי הלקוח.

מועדי ההדרכה יתואמו עם נציג הארגון. בסיום ההדרכה תונפק תעודת הסמכה המאושרת ע"י משרד התמ"ת.

bottom of page