top of page

ממונה בטיחות

בעבודה במשרד

התמ״ת

Kids Blowing Bubbles

ממונה בטיחות בעבודה עם הסמכה רשמית ממשלתית מטעם משרד התמ"ת

איש המקצוע האמון על בטיחות בעבודה נדרש להתעדכן, באופן תדיר, בנושאים, חידושים והנחיות חדשות בתחום, וליישם אותן בסביבת העבודה שלו.


על מנת לקבלת את התואר ממונה בטיחות בעבודה במשרד התמ"ת נדרש איש המקצוע להירשם לקורס מקצועי, תנאי הקבלה שלו כוללים ראיון אישי, והוא נדרש להחזיק בהשכלה של טכנאי/ הנדסי, מהנדס או להיות בעל השכלה אקדמית בתחום הטבע או הטכנולוגיה.

משרד התמ"ת ממונה בטיחות מקבל הכשרה מקצועית, אשר תסייע לו לייעץ ולנתר את הסביבה העסקית בהיבטים הבאים: בטיחות וגיהות בסביבות תעשייתיות, גידור מכונות בענפי המתכת, הכרת הסיכונים ואמצעי הזהירות בציוד הרמה, הבנת הסיכונים הכימיים, הכרת סיכוני החשמל, ידע והסמכה בתחום הובלת חומרים מסוכנים (חומ"ס), כיבוי ובטיחות באש, ארגונומיה, סיכונים הקשורים בגורם האנושי, מתן כלים לביצוע הדרכות בטיחות בארגון, מתן כלים לביצוע סקר סיכונים, הכרת המוסדות בארץ העוסקים בבטיחות, הכרת החקיקה בתחום, הקניית ידע ביישומי מחשב, הכרה ומתן כלים לארגון וניהול הבטיחות בארגון.

הקורס המועבר מטעם משרד התמ"ת מקיף ביותר ומטרתו להכשיר את איש המקצוע באופן רוחבי ולסייע לו להכיר את כל הסיכונים ודרכי המניעה שלהם בסביבת העבודה.

Safeme יוצרים סביבה בטוחה בע"מ מעניקים שירותי ייעוץ, הדרכות ושיווק של אמצעי בטיחות לעבודה בגובה בסביבות עבודה יצרניות, ליצירת קשר: 054-6647292, 02-5851859, דואר אלקטרוני: safeme.service@gmail.com

bottom of page