top of page

תוכנית בטיחות

לקרינת לייזר

1124.jpg

"תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), תשס"ה-2005" סעיף 4.א.2 בתקנות הבטיחות בעבודה עם לייזרים, מגדיר את חובת המעסיק לגבי הכנת תכנית בטיחות לייזר. חוק זה מחייב תוכנית בטיחות הכוללת מידע הנוגע לסיכוני קרינת לייזר אישיים וסביבתיים שבהחזקתו ומסירתה למפקח העבודה האזורי לפני תחילת השימוש במוצר.

בתכנית בטיחות לייזר מובא פירוט ההערכות של 'מחזיק המקום' כדי להבטיח שהעבודה עם מקורות קרינת הלייזר אינה מסכנת את העובדים, מבקרים ואת הסביבה, ולוודא שהפעילות מתבצעת בהתאם לדרישות התקנות. קיום תכנית בטיחות לייזר הינו תנאי לקבלת היתר שימוש ראשוני וחידוש היתר השימוש השנתי במערכות ומוצרי לייזר.

חברת SAFEME מציעה סיוע בהכנת תכנית בטיחות לייזר למוסדות בהם קיימת עבודה עם מוצרי לייזר 'מסוכנים'.

bottom of page