top of page

סקר סיכונים

shutterstock_559312060.jpg
זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים

קיימות מספר פלטפורמות (סקר מטריצה,TASK ANALYSIS.JSA  ועוד) לביצוע הערכת סיכונים כאשר התהליך העיקרי בכל אחת מהשיטות מורכב משלושה שלבים :

  • זיהוי גורמי סיכון-שלב האיתור של הגורמים המהווים פוטנציאל לפגיעה בעובדים או ציוד.

  • הערכת סיכונים -שלב הערכה של רמת הסיכון המורכב משילוב של הסתברות לאירוע וחומרת הנזק הצפוי.

  • בקרת סיכונים -שלב הפעולות שמבצעות ע"י המפעל להקטנת הסיכון לפגיעה בעובדים או בציוד.

תוצר העבודה הינו רשימת סיכונים הקיימים בארגון וממוינים על פי סידריי עדיפות לטיפול בהם על ידי הארגון.רשימה זו תהווה כלי מידע ועבודה לארגון לשם צמצום הסיכונים הקיימים.

יתרונות ביצוע תהליכים של זיהוי גורמי סיכון והערכתם
  • הפחתת רמת הסיכון בארגון ע"י הקטנת ההסתברות להתרחשות אירוע בטיחות או צמצום החומרה.

  • צמצום תופעת התאונות בעבודה והפגיעה בבריאות של עובדים.

  • מניעת נזקים והפרעות לפעילות שוטפת וליצור.

  • שיפור אקלים ארגוני ויחסי עבודה.

 
באמצעות מגוון רחב של שיטות לביצוע סקרי סיכונים חברת סייפמי יוצרים סביבה בטוחה בע"מ תבצע זיהוי, הערכה ובקרה של סיכוני הבטיחות הקיימים בארגון בהתאם לחוקים והתקנות במדינת ישראל ותעניק לארגון:
  • סקירה מקיפה של סיכוני הבטיחות הקיימים בארגון.

  • דירוג הסיכונים על פי חומרה והסתברות.

  • המלצות לשיפור רמת הבטיחות של העובדים.

bottom of page